imageimage

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi

08:00

09-08-2018

image

15:30

29-08-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-09-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

06-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-09-2018

image

16:00

13-09-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-09-2018

image

16:00

15-09-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần