imageimage

Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình

08:30

05-06-2017

image

15:30

23-06-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

28-06-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:30

30-06-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

04-07-2017

image

16:00

07-07-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-07-2017

image

16:00

10-07-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần