imageimage

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

08:00

11-03-2021

image

15:30

05-04-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-04-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

12-04-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

13-04-2021

image

16:00

16-04-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-04-2021

image

16:00

20-04-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần