imageimage

Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

08:00

20-06-2016

image

16:00

07-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

13-07-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-07-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

18-07-2016

image

16:00

22-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-07-2016

image

16:00

25-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần