imageimage

Công ty TNHH MTV Mai Động

08:30

25-02-2016

image

15:30

16-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-03-2016

image

16:00

30-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-03-2016

image

16:00

02-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần