imageimage

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị tỉnh Nghệ An

08:30

26-11-2015

image

15:30

16-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-12-2015

image

16:00

30-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-12-2015

image

16:00

31-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần