imageimage

Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên

08:00

28-03-2019

image

15:30

19-04-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-04-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-04-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-05-2019

image

16:00

07-05-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-05-2019

image

16:00

11-05-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần