imageimage

Công ty TNHH MTV Nội thất Xuân Hòa

08:00

01-06-2015

image

16:00

19-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

24-06-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

26-06-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

30-06-2015

image

16:00

03-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-06-2015

image

16:00

06-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần