imageimage

Công ty TNHH MTV Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Nguyên

08:30

12-11-2015

image

15:30

02-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

09-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-12-2015

image

16:00

16-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-12-2015

image

16:00

18-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần