imageimage

Công ty TNHH MTV Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông

08:00

17-04-2019

image

15:30

09-05-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-05-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-05-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-05-2019

image

16:00

23-05-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-05-2019

image

16:00

26-05-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần