imageimage

Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam

08:30

26-02-2016

image

15:30

17-03-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

24-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-03-2016

image

16:00

31-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-03-2016

image

16:00

04-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

16,735,590

10,500


120
40
 

 

image 59 image