imageimage

Công ty TNHH MTV Thống Nhất

08:30

06-05-2016

image

15:30

27-05-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

01-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

03-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

07-06-2016

image

16:00

09-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-06-2016

image

16:00

13-06-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần