imageimage

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội

08:00

25-08-2015

image

15:30

16-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

23-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

25-09-2015

image

16:00

30-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-09-2015

image

16:00

02-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,992,400

10,000


00
00
 

 

image 51 image