imageimage

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa

08:00

17-07-2015

image

16:00

04-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

10-08-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-08-2015

image


Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-08-2015

image

16:00

19-08-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-08-2015

image

16:00

24-08-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần