imageimage

Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3

08:00

16-01-2018

image

16:00

01-02-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-02-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-02-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-02-2018

image

16:00

23-02-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-02-2018

image

16:00

21-02-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần