imageimage

Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội

08:30

11-11-2015

image

15:30

03-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

10-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-12-2015

image

16:00

16-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-12-2015

image

16:00

21-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần