imageimage

Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An

08:00

18-11-2015

image

16:00

04-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

10-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

15-12-2015

image

16:00

21-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-12-2015

image

16:00

24-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần