imageimage

Công ty TNHH Nhà nước MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình

08:00

24-07-2015

image

16:00

13-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-08-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

20-08-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-08-2015

image

16:00

27-08-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-08-2015

image

16:00

28-08-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,401,880

10,000


00
00
 

 

image 117 image