imageimage

Công ty TNHH Nhà nước MTV Môi trường Đô thị Sơn La

08:30

19-05-2016

image

15:30

09-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-06-2016

image

16:00

22-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-06-2016

image

16:00

26-06-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,450,490

10,000


00
00
 

 

image 49 image