imageimage

Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

08:00

24-12-2021

image

15:30

06-01-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-01-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

13-01-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-01-2022

image

16:00

20-01-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-01-2022

image

16:00

20-01-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

188,778,616,000


00
00
 

 

image 76 image