imageimage

Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

08:00

25-01-2022

image

15:30

07-02-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-02-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

14-02-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-02-2022

image

16:00

21-02-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-02-2022

image

16:00

21-02-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

188,778,616,000


00
00
 

 

image 60 image