imageimage

Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam

08:00

14-03-2022

image

15:30

28-03-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

31-03-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

04-04-2022

image


Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

06-04-2022

image

16:00

11-04-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-04-2022

image

16:00

11-04-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

62,926,206,000


00
00
 

 

image 83 image