imageimage

Công ty TNHH Xây dựng Cấp thoát nước Nghĩa Lộ

08:30

16-12-2015

image

15:30

06-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

13-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

15-01-2016

image

16:00

20-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-01-2016

image

16:00

23-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần