imageimage

Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Điện Biên

08:00

24-07-2015

image

16:00

18-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-08-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-08-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-08-2015

image

16:00

01-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-08-2015

image

16:00

04-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

13,134,588

10,000


00
00
 

 

image 36 image