imageimage

Công ty TNHH Xây dựng và Cấp nước Lai Châu

08:00

17-06-2015

image

16:00

07-07-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

10-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

14-07-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-07-2015

image

16:00

21-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-07-2015

image

16:00

24-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần