imageimage

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thủy lợi tỉnh Điện Biên

08:30

30-11-2015

image

15:30

18-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

23-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

29-12-2015

image

16:00

04-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-12-2015

image

16:00

05-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần