imageimage

CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1

08:00

17-02-2022

image

15:30

02-03-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-03-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-03-2022

image


Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

11-03-2022

image

16:00

16-03-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-03-2022

image

16:00

16-03-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

75,051,600,000


00
00
 

 

image 171 image