imageimage

CTCP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa

08:30

25-08-2015

image

15:30

29-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

02-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

06-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-10-2015

image

16:00

13-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-10-2015

image

16:00

16-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,482,110

18,600


00
00
 

 

image 26 image