imageimage

CTCP Gạch men Cosevco

08:30

09-12-2016

image

15:30

29-12-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

04-01-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

06-01-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

10-01-2017

image

16:00

13-01-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-01-2017

image

16:00

16-01-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần