imageimage

CTCP In Tài chính

08:30

18-09-2017

image

15:30

06-10-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

11-10-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

13-10-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

17-10-2017

image

16:00

20-10-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-10-2017

image

16:00

23-10-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần