imageimage

CTCP Intimex Việt Nam

08:30

22-09-2015

image

15:30

13-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

16-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

20-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-10-2015

image

16:00

27-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-10-2015

image

16:00

30-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần