imageimage

CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

08:00

19-08-2021

image

15:30

17-09-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-09-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-09-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-09-2021

image

16:00

30-09-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-09-2021

image

16:00

04-10-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

10,000,000

10,000


00
00
 

 

image 40 image