imageimage

CTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi

08:00

08-07-2015

image

16:00

29-07-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

03-08-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

05-08-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

07-08-2015

image

16:00

12-08-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-08-2015

image

16:00

14-08-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,009,630

40,500


00
00
 

 

image 154 image