imageimage

CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc

08:30

25-12-2015

image

15:30

18-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-01-2016

image

16:00

01-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-01-2016

image

16:00

04-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần