imageimage

CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tây Ninh

08:00

29-01-2015

image

16:00

25-02-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-03-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-03-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-03-2015

image

16:00

12-03-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-03-2015

image

08:00

16-03-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần