imageimage

CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên

08:00

11-07-2022

image

16:00

29-07-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

03-08-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-08-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

05-08-2022

image

16:00

11-08-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-08-2022

image

16:00

11-08-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần