imageimage

CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN

08:30

13-01-2022

image

15:30

26-01-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

07-02-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

09-02-2022

image


Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-02-2022

image

16:00

16-02-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-02-2022

image

16:00

16-02-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1

169,461,000,000


00
00
 

 

image 41 image