imageimage

CTCP Tin học – Viễn thông Hàng không

08:00

24-06-2015

image

16:00

15-07-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

20-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

22-07-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-07-2015

image

16:00

28-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-07-2015

image

16:00

01-08-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần