imageimage

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện

08:30

27-11-2015

image

15:30

17-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

22-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

24-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

28-12-2015

image

16:00

31-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-12-2015

image

16:00

04-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần