imageimage

CTCP Vĩnh Sơn

08:00

25-08-2021

image

15:30

14-09-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 14:00

21-09-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:30

21-09-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

22-09-2021

image

16:00

27-09-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

22-09-2021

image

16:00

28-09-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,588,500

922,490,394,000


00
00
 

 

image 134 image