imageimage

CTCP Xà phòng Hà Nội

08:00

09-02-2015

image

16:00

10-03-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

13-03-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

17-03-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

19-03-2015

image

16:00

24-03-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

18-03-2015

image

16:00

27-03-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần