imageimage

CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm

08:30

31-08-2015

image

15:30

06-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

09-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

13-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

15-10-2015

image

16:00

20-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

14-10-2015

image

16:00

23-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần