imageimage

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương

08:00

11-12-2019

image

15:30

02-01-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-01-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:00

10-01-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

16-01-2020

image

16:00

20-01-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

10-01-2020

image

16:00

16-01-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần