imageimage

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

08:30

25-03-2016

image

15:30

15-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

21-04-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

25-04-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

27-04-2016

image

16:00

04-05-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-04-2016

image

16:00

05-05-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần