imageimage

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

08:00

15-03-2023

image

15:30

14-04-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

19-04-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

21-04-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-04-2023

image

16:00

27-04-2023


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-04-2023

image

16:00

27-04-2023


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần