imageimage

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

08:30

10-02-2017

image

15:30

03-03-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

08-03-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

10-03-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

14-03-2017

image

16:00

17-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-03-2017

image

16:00

20-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

71,577,141

11,900


00
00
 

 

image 55 image