imageimage

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam

08:00

23-05-2019

image

15:30

11-06-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-06-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

18-06-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-06-2019

image

16:00

25-06-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-06-2019

image

16:00

25-06-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần