imageimage

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM

08:00

15-06-2017

image

16:00

29-06-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

05-07-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

07-07-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

10-07-2017

image

16:00

14-07-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-07-2017

image

16:00

17-07-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần