imageimage

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

08:30

12-07-2016

image

16:00

28-07-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-08-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-08-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-08-2016

image

16:00

12-08-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-08-2016

image

16:00

15-08-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần