imageimage

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương

08:00

22-03-2019

image

15:30

11-04-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

17-04-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

19-04-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

23-04-2019

image

16:00

26-04-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-04-2019

image

16:00

26-04-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần